خوست او نورستان کې ټاکنې له کومې ستونزې پرته ترسره شوې