په ټول نورستان کې د نوم ليکنې ګرځنده ډلې فعالې شوې