د سمنګان د لري پرتو سيمو خلک له نوم ليکنې بې برخې پاتې دي