په کونړ کې تر ٣٣ زرو زياتو ښځو د رايو کارتونه اخيستي