"د لوګر نا امنه کولو ته پاکستاني طالبان رالېږل شوي وو"