پلخمرى (پژواک، ١٢اسد٩٢ ) : با وجودى که در چند سال اخير تاحدى در بخش بازسازى ولايت بغلان، کارهايى صورت گرفته، اما والى بغلان ازين وضعيت ناراض بوده و مقامات قبلى را مقصر ميداند.
سلطان محمد عبادى والی بغلان میگوید،باوجودیکه در پنج سال گذشته بیش از چهارهزار پروژه کوچک  دربخشهای مختلف مانند سربند ها ،برق آبی، مکتب،کلنیيک، دیوار استنادی، پل و پلچک و جغل اندازی سرک در ولسوالی های مختلف به بهره برداری سپرده شده، ام پروژه هاى زير بنايى که مردم به آن نیاز مبرم دارند، عملى نگرديده است.
وى مى افزايد که  بغلان یک ولایت کلیدی در زون شمالشرق است و باید دراین مدت کارهاى بيشترى مانند قیرريزی سرک، بازسازی بند برق اول و فعال نمودن دستگاه نساجی افغان-پلخمرى و اعمار سرد خانه ها برای دهاقین صورت ميگرفت.
 عبادى علاوه ميکند،پروژه هايی که درین ولایت تطبیق شده،عادلانه نبوده است. به طور مثال  درولسوالی نهرین درین اواخر چهار کلينیک درنظر گرفته شده است که مجموع آن به هفت کلينیک میرسد، ولى مراکز صحى پرسونل کافی ندارند که همه مشکلات مردم را رفع نمایند.
به گفتۀ والى، لازم است که دوکلينيک وجود داشته باشدوپول پنج کلينيک ديگردرتوظيف داکتران مسلکى و ورزيده اختصاص يابد تا  مردم بخاطر تداوی به پلخمرى ویا ولایات دیگر نروند.
وى ميگويد : (( تاکنون یک متر سرک به شکل اساسی درينولایت قیر نشده است. سه سال است که وزارت فواید عامه نميتواند کار سرک دوشی- پلخمری به طول 52 کیلومتر را تمام کند که این باعث آبرو ریزی مقامات بغلان و حکومت مرکزی شده است .))
والى بغلان که هفت ماه از مدت کارش ميگذرد ، گفت که تا حال در مجموع ٤٠ پروژۀ مهم را روى دست گرفته است. درين مدت کار قير ريزى ١٠ کيلو متر سرک داخل شهر پلخمرى و اعمار شفاخانۀ معتادان را آغاز نموده و تلاش ها را براى آغاز قير ريزى سرک دوشى- پلخمرى نيز تسريع بخشيده است.
عبدالقدير "خُرم " ریيس  سکتوری مقام ولایت بغلان میگوید که در حدود  400  پروژه  انکشافی مانند  کلينیک ،مکتب، قیرريزی سرک ،دیودار استنادی  وغیره  در ولسوالى هاى چهارده گانۀ بغلان تحت کار است .
وى علاوه ميکندکه 309 پروژه آن از ریاست  انکشاف دهات، 34 پروژه ازریاست معارف، 20  پروژه از حوزه دریایی، 11 پروژه ازریاست زراعت،14  پروژه ازریاست شاروالى،11 پروژه ازیاست فواید عامه و بقيه پروژه هاى ریاست حج و اوقاف،آمریت مواد نفتی ،ریاست صحت عامه و آمریت رادیو تلویریون مى باشد.
همچنان کار اعمار تعمير پوهنتون و تعمير ليليه براى دختران نيز  تحت کار است، اما این پروژه ها کوچک میباشند که نظر به توانمندی وزارت ها در نظر گرفته شده است .
ریيس  سکتوری مقام ولایت علاوه ميکند که آنها شش پروژه مهم شامل قیرريزی ١٥ کیلومتر سرک در شهر پلخمری،ایجاد یک ميدان هوایی درمنطقه دشت خواجه الوان،يک شهرک صنعتی واعمار چند سردخانه برای دهاقین را به دولت و موسسات کمک کننده پيشنهاد نموده اند، اما تا حال در اين عرصه ها هیچ   جواب مثبت  دريافت نکرده اند.
محمد فیصل سمیع،عضو شورای ولایتی بغلان نيز میگوید که اين ولايت در طول جنگ های داخلی گذشته، بیشترین صدمه را در بخش های مختلف دیده و نیازبه بازسازی  دقیق داشته، با وجودى که تيم بازسازى ولايتى PRT  ،موسسات خارجی و وزارت های مختلف کارهاى زیادی را انجام دادند، اما به شکلى که باید کار میشد، نشده است .
وى مى افزايد : (( ما با مقام ولایت و جمعى از وکلای شورای ملی و ولایتی بسيار تلاش نمودیم که  یکتعداد پروژه هارا از دولت گرفته و به مردم بغلان عملى کنيم ولى تا حال درين رابطه توجه نشده است.))
سميع  قير ريزى 45  کیلومتر سرک ولسوالى خنجان الی ولسوالی ده صلاح را شامل يکى ازين پروژه ها عنوان کرد.
عبدالقدیم والى بغلان میگوید که دربخش پروژه های بزرگ ،کارهايی صورت گرفته  که احداث  یک بند برق آبی درکیلگی ولسوالی دوشی،ترمیم وبازسازی بندهاى برق اول ودوم فابريکۀ نساجى پلخمرى،احداث یک سرک در بیرون شهر پلخمری بخاطر موتر های باربری شامل آن است، اما کار عملی این پروژه ها تا کنون آغاز نشده است .
محمد نسيم محصل سال اول پوهنځى اقتصاد پوهنتون بغلان  میگوید که دولت تا حال برنامه های خوب اقتصادی  درينولایت نداشته است، درحالیکه بغلان محل مناسب برای سرمایه گذاری  برای دولت بوده است .
وى به اين باور است که  دولت میتوانست درطول يک دهۀ گذشته،در بخش زراعت، بافندگی تکه، سمنت غوری، استخراج، معدن طلا  و برق سرمایه گذاری کند که با اینکار برای هزاران جوان کار پیدا میشود  ، اما اینکه چرا دولت نتوانسته  توجه جامعه جهانی را درین موارد جلب کند،علت آن معلوم نیست .
اما قاری محمد ناصر رييس شورای قریوی  ولسوالی  بغلان مرکزی میگوید: (( ما نباید از کار کرد های دولت چشم پوشی کنیم ،دولت کارهای زیادی را برای مردم کرده است.))
وى که باشنده قريۀ منگل ها است، مى افزايد که در سالهای 1380 الی 1385 سرک نداشتند، یک ساعت راه را با مرکب به پنج ساعت مى پيمودند، برق نبود و مشکلات زیاد بود،اما امروز سرک جغل اندازى شده و برق به تمامی قریه تمديد يافته است.
قارى ناصر علاوه ميکند، اینکه دولت نتوانسته کار های بنیادی را انجام بدهد، علت اين بوده که مردم بصورت درست با دولت همکارى نکرده اند.